Bestuur

Bestuur

De stichting bestaat uit twee scholen, De Springschans en De Zon. De dagelijkse leiding ligt in handen van de directeur van de school. De eindverantwoordelijkheid van de stichting ligt bij de directeur-bestuurder, die de beschikking heeft over een klein stafbureau, bestaande uit een personeelsfunctionaris P&O en een bestuurssecretaresse.Vanuit onze filosofie dat de middelen zoveel mogelijk terecht moeten komen bij de leerlingen, is het stafbureau zeer beperkt in omvang en gehuisvest in een van de scholen.

Het volledige bestuur van de SKO De Kwakel bestaat uit vijf leden: Vier toezichthoudende leden en een directeur-bestuurder in vaste dienst van de stichting. De toezichthoudende leden vervullen hun taak op vrijwillige en onbezoldigde basis en zijn belast met het houden van toezicht op het bestuur. Voor de stichting is de realisatie van de scheiding van intern toezicht en bestuur&beheer geregeld in de code goed bestuur.

Er is een Bestuursreglement en een Managementstatuut opgesteld waarin de taken en verantwoordelijkheid zijn vastgelegd. Het bevoegd gezag kent daardoor de functiescheiding intern toezicht en bestuur.

Meer over de Code Goed Bestuur