GMR en MR

GMR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Stichting Katholiek Onderwijs De Kwakel heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Aangezien er sprake is van meerdere scholen onder één bevoegd gezag is het wettelijk verplicht een GMR te hebben. In de GMR hebben twee leerkrachten en twee ouders zitting. Van elke school heeft er één ouder en één leerkracht zitting in de GMR.

In het reglement van de GMR/MR is geregeld in welke zaken het bevoegd gezag instemming moet vragen van de Medezeggenschapsraad, dan wel het advies van deze raad moet inwinnen. Het bevoegd gezag kan het advies naast zich neerleggen, maar zonder instemming vanuit de GMR/MR is geen besluit mogelijk. Een goede samenwerking tussen de GMR/MR, bevoegd gezag, het management en de oudervereniging zal in het belang zijn van de scholen.